X
تبلیغات
زولا

دبستان میلاد جوانرود

بازدید دانش آموزان پسرپایه سوم از موزه مردم شناسی جوانرود

به منظور تفهیم وتوجیه مطالب درس اجتماعی پایه سوم درتاریخ ۹/۱۲/۸۹روز دوشنبه دانش آموزان پایه سوم (پسر) این واحدآموزشی به اتفاق آموزگارمربوطه ومدیردبستان راس ساعت ۱۰.۳۰ازموزه ی مردم شناسی شهرجوانرودبازدیدنمودند.