دبستان میلاد جوانرود

کارکنان دبستان

کارکنان   دبستان میلاد

نام ونام خانوادگی

سمت

نام ونام خانوادگی

سمت

نام ونام خانوادگی

سمت

هوشیاررستمی

مدیر

تحسین فیروزی

آموزگار

صدیق حسینی

آموزگار

عباس مجیدی

معاون آموزشی

ابراهیم نادری

آموزگار

خداداد نصیری

آموزگار

طاهرمحمدزاده

معاون پرورشی

محمدفایق صالحی

آموزگار

رحمت اله علیخانی

آموزگار

کاکاعبداله سبحانی

معاون اجرایی

ادریس ابراهیمی

آموزگار

احمد صادری

آموزگار

مظفریوسفی

مربی بهداشت

حبیب رحمانی

آموزگار

فاخرعلیمرادی

مربی ورزش

ساعت حسینی

مشاور

سلیم احمدی

آموزگار

کیومرث احمدی

مربی ورزش

محمدصحراگرد

خدمتگزار

کبری عبدی

آموزگار

محمدصالح میرزایی

مربی ورزش