دبستان میلاد جوانرود

شعر (روزهای هفته)

 روزهای هفته

    هفت تا دونه قوی ناز          تو برکه ای نشستن


     مثل روزای هفته               هریک به رنگی هستن

     شنبه به رنگ پاییز             همیشه زرد رنگه

   یکشنبه رنگ سبز ِ            مثل چمن قشنگه

     دوشنبه نارنجیه                به رنگ خوب خورشید

   سه شنبه ها بنفش ِ        گل بنفشه خندید

     چهارشنبه ها آبیه            به رنگ آب دریا

   پنجشنبه ها نیلی ِ           چون آسمان شب ها

     جمعه به رنگ قرمز           شادی کنیم بچه ها

     بیاین با هم بخندیم           بازی کنیم بچه ها