دبستان میلاد جوانرود

شعر سلام سلام بچه ها

سلام سلام بچه ها   

اسم من ساله

من چهار تا بچه دارم

اسمشون فصله

فصل اول بهاره

بهار شکوفه داره

فصل دوم تابستان

میوه میشه فراوان

فصل سوم پاییزه

برگ از درخت میریزه

فصل چهارم زمستان

سرما و برف و باران