دبستان میلاد جوانرود

تصویر دانش آموران پایه چهارم ایثار2 وجناب آقای خداداد نصیری

آموزگارمحترم پایه چهارم ابتدایی درسال تحصیلی 90/91 

جناب آقای خداداد نصیری

اسامی دانش آموزان اازراست به چب عبارتنداز:

ردیف اول:میترا باویسی،شایسته شریفی،دلنیا صیدمرادی،نگین کامرانی ،سارینا ملکی، هستی سهرابی،هاناعبدی،پریازارعی،آرزوکاکایی،مستوره علیمرادی

ردیف دوم:روژین مرادی،اوین عبدالرحمنی،آرینارستمی شیلان فتح الهی ،شایسته کرمی ،مدینه علیخانی،اسراهوشنگی ،تاراعبدالهی ،شیلاسهرابی،شیلان احمدی،فریباسلامی،

ردیف سوم:سایه سیاوشان،آیدافتحی،دریاسارایی،کیمیامحمدزاده،دلنیاسلیمانی نگارکریمی،هاناظهیری،شیلان محمودی،سعیده عزتی،ژینوپیکری