دبستان میلاد جوانرود

همکاران محترم واولیای عزیزدانش آموزان

باتوجه  به  زیرنویس شبکه استانی کرمانشاه  فردا

شنبه 1/11/90   بعلت برودت هوامدارس ابتدایی شیفت صبح 

تعطیل است .


لطفاًدانش آموزان رابه مدرسه نفرستید