دبستان میلاد جوانرود

شرکت دانش آموزان درمسابقه ی دو صحرانوردی بمناسبت دهه ی فجر

درتاریخ 90/11/18راس ساعت 10صبح دانش آموزان ،سیدمحمدهاشمی،سیدراشدحسینی،فریادحسینی،

معیین بازانی،مبین کریمی،مصعب نصیری،میثم مریدی باهمراهی جناب آقای عباس مجیدی معاون آموزشی دبستان درمسابقه ی دوصحرانوردی که به مناسبتدهه ی فجردرسطح شهرستان برگزارگردید، شرکت نمودند.