دبستان میلاد جوانرود

روزبرفی دبستان میلاد

نعمت خدادرمدرسه 

درتاریخ ۱۹/۱۱/۹۰

درزنگ های تفریح دبستان میلاد دانش آموزان

باشادی وخوشحالی

 ازبرف زمستانی استقبال کردند.