دبستان میلاد جوانرود

شرکت دانش آموزان وکارکنان درراهپیمایی

دانش آموزان وکارکنان

 دبستان میلاد

درراهپیمایی 22بهمن 90شرکت کردند.