دبستان میلاد جوانرود

پول تو جیبی

پول تو جیبی

پول تو جیبی در کودکان ایجاد مسئولیت می کند.اما به خاطر داشته باشید که دادن پول تو جیبی گواه اطمینان شما به فرزندتان است.مبلغی که به کودک داده می شود باید با حساب و کتاب باشد. سن کودک نیز در تعیین میزان این مبلغ بسیار مهم است.یقیناً نیازهای فرزند 8 ساله و 17 ساله ی شما یکسان نیست.پس نیازهای شخصی آن ها را شناسایی کنید.ضمناً نباید پول تو جیبی را با جایزه قاطی کرد.جایزه دادن در ازای هر کاری که َانجام می دهد اشتباه است.سفره انداختن یا مرتب کردن رختخواب شامل پاداش و جایزه نمی شود.همچنین در مورد گرفتن نمره ی خوب و یا موفق شدن در امتحانات،برای آنان کافی است.ولی در مورد انجام کارهای خاص می توانید به فرزندتان جایزه ی نقدی بدهید. به عنوان مثال در مورد کمک کردن به برادر کوچک تردردرس هایش و...