دبستان میلاد جوانرود

جمله های زیبا...

*آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.

*اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان لطمه بزند.

*وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید،کسی که پشت خط است آن را حس می کند.

*مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهم تر است.

*ارزش محبت به استمرار آن است نه به اندازه ی آن.