دبستان میلاد جوانرود

زندگی

زندگی تنهایک فرصت برای بالیدن است.برای شدن.برای شکفتن تاخلاق نباشی نمی توانی زندگی راسرشارازخرسندی کنی!