دبستان میلاد جوانرود

زندگی


خوشبختی ما در سه جمله است :


تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا


ولی حیف که ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم :


حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا